Regulamin

REGULAMIN KLUBU HASTA LA VISTA WE WROCŁAWIU I ZIELONEJ GÓRZE

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu

 • I) we Wrocławiu przy ul. Góralskiej 5
 • II) w Zielona Górze przy ul. Wrocławskiej 17
 • posługującego się numerem NIP 897 001 10 95, numerem REGON 005923220, zarejestrowanego pod nazwą Wiązów Hasta la Vista Zenon Waniak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 72 e, 53-608.

2. Zakłada się, że osoba, która przebywa na terenie Klubu zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
4. Na terenie Klubu zabronione jest przebywanie osób, które zakłócają pracę pracownikom, a także innym osobom korzystającym z obiektu.
5. Klub otwarty jest:

I) we Wrocławiu w dni powszednie od poniedziałku do czwartku od godz. 6:30 do godz. 24:00; w piątki od godz. 06:30 do godz. 23:00; w soboty i niedziele od godz. 8:00 do godz. 23:00.

II) w Zielonej Górze w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 11:00 oraz od godz. 16:00 do godz. 21:00; we wtorek od godz. 7:00 do 21:00; w soboty i niedziele od 08:00 do 21:00, klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia w okresie letnim, o czym będzie informował za pośrednictwem strony www.zg.hastalavista.pl

 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu, o których poinformuje Klientów.
 • Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania usługi wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji (nie dotyczy wstępu na strefę nr 4 ).
 • Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w przypadku braku rezerwacji na dane godziny – dotyczy także strefy nr 4.

6. Klub ustala czas techniczny wynoszący 20 min od zakończenia ostatniej rezerwacji danego dnia podczas którego klient zobowiązany jest do opuszczenia obiektu.

Czas techniczny w strefie nr 2 wynosi 1 godz. przed zamknięciem obiektu – w tym czasie klienci nie mogą korzystać ze strefy nr 2 – czas przeznaczony jest na prace porządkowe w saunach i jacuzzi.

Na terenie Klubu zabrania się:

 • wnoszenia napojów alkoholowych;
 • palenia tytoniu;
 • wnoszenia i używania sterydów, narkotyków i innych środków odurzających, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem;
 • wprowadzania zwierząt;
 • handlu towarami i usługami, organizacji zajęć grupowych oraz akwizycji bez zgody właściciela lub osoby przez niego upoważnionej;
 • naklejania i pozostawiania reklam
 •  wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach
 • wprowadzania i pozostawiania rowerów oraz hulajnóg.

7. KARTY PARTNERSKIE

 • Posiadacze kart partnerskich (Multisport, Fitprofit, Ok System, Beactive, Fitsport i innych) zobowiązani są do przedstawienia ważnej karty wraz z dowodem tożsamości*  lub karty wirtualnej zweryfikowanej w aplikacji (dotyczy kart Multisport) PRZED skorzystaniem z usługi.
 • Wykonanie tej czynności PO SKORZYSTANIU Z USŁUGI jest zakazane w umowach ze sprzedawcami KART PARTNERSKICH DLA obiektów sportowych i w takiej sytuacji dopłata do usługi jest niemożliwa. Oznacza to, że klient wówczas musi zapłacić 100% ceny bez możliwości skorzystania z dopłat do usługi.
 • Karty partnerskie obowiązują na wybranych strefach i mogą być używane jedynie na cele zgodne z przeznaczeniem tych stref np. strefa badmintona przeznaczona jest do gry w badmintona.
 • Klientów korzystających z kart partnerskich obowiązują regulaminy korzystania z tych kart.
 • Na obiekcie Hasta la Vista korzystanie z kart partnerskich w celach zarobkowych jest zakazane.
 • Karty akceptowane są bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania z usługi.
 • *dokument na podstawie którego można stwierdzić tożsamość użytkownika, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy) organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe) przedszkole, szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową  (legitymacje szkolone) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Za dokument tożsamości (dla celów obsługi kart Benefit Systems)  uznaje się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Użytkownika zawierającego dane osobiste tego użytkownika wyświetlone za pomocą funkcji mTożsamości dostępnej w aplikacji MultiSport mObywatel).

8. Wstęp na wszystkie korty (squash, badminton, tenis stołowy) dozwolony jest tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni parkietu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking, przeznaczoną do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort. Zabranie się gry na korcie bez obuwia zmiennego lub odzieży wierzchniej.

Korzystający mają obowiązek utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu, korzystania z kortów oraz sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgłaszania obsłudze obiektu wszelkich nieprawidłowości na jego terenie celem ich usunięcia.

9. Ze względów bezpieczeństwa, gra w squasha zalecana jest w okularach ochronnych, w szczególności w przypadku osób niepełnoletnich.

10. Nie zezwala się na grę przy zgaszonym świetle.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry/ćwiczeń.
12. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha lub innych formach współzawodnictwa, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia rozgrywek oraz w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Osoby w/w wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć, nagrań i tabel współzawodnictwa w Internecie przez organizatora oraz na tablicach informacyjnych klubu. Osoby w/w wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wyników współzawodnictwa na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń.
W przypadku, kiedy w/w osoba nie wyraża zgody na powyższe jest obowiązana wnieść zastrzeżenie na piśmie do Klubu.
13. Uczestnik, przebywając na terenie obiektu, a w przypadku małoletnich – jego rodzice, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tego uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych

STREFY KLUBU

A. Klub podzielony jest na następujące strefy:

WROCŁAW:
Strefa Nr 1: obejmująca korty squash oraz badminton;
Strefa Nr 2: obejmująca strefę SPA.
Strefa Nr 3: obejmująca wydzielone powierzchnie do tenisa stołowego;
Strefa Nr 4: obejmująca siłownię
Strefa Nr 5: obejmująca sale fitness

B. Bilet wstępu do strefy Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 obejmuje również strefę Nr 2.
C. Bilet wstępu do strefy Nr 2 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 5
D. Bilet wstępu do strefy Nr 1 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 3, Nr 4 i Nr 5
E. Bilet wstępu do strefy Nr 3 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1, Nr 4 i Nr 5
F. Bilet wstępu do strefy Nr 4 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1, Nr 3, i Nr 5 chyba że wchodzący wykupił bilet na usługę łączoną tj wstęp na fitness i siłownię na zasadzie karnetu na określony czas.
G. Bilet wstępu do strefy Nr 5 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1, Nr 3, i Nr 4 chyba że wchodzący wykupił bilet na usługę łączoną tj wstęp na fitness i siłownię na zasadzie karnetu na określony czas.

ZIELONA GÓRA:
Strefa Nr 1: obejmująca korty squash;
Strefa Nr 2: obejmująca strefę SPA.

B. Bilet wstępu do strefy Nr 1 obejmuje również strefę Nr 2.
C. Bilet wstępu do strefy Nr 2 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1

ZASADY WSTĘPU, ODPŁATNOŚCI I ZAKRES USŁUG

14. Bilety wstępu do obiektu, opis i zakres usług:
Strefa Nr 1 (squash) – wejście maksymalnie 5 osób z możliwością korzystania z 1 kortu squash, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: wynajem kortu squash;
Strefa Nr 1 (badminton) – wejście maksymalnie 8 osób z możliwością korzystania z 1 kortu badminton, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: wynajem kortu badminton;
Strefa Nr 2 (SPA) – wejście dla jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy nr 3, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: usługa SPA;
Strefa Nr 3 (tenis stołowy) – wejście maksymalnie 5 osób z możliwością korzystania z 1 stołu do tenisa stołowego, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: wynajem stołu do tenisa stołowego;
Strefa Nr 4 (siłownia) – wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4, czas nieograniczony w trakcie dnia w którym zanotowano wstęp, usługa określona jako: wstęp na siłownię
Strefa nr 5 (fitness) – wejście jednej osoby z możliwością korzystania z zajęć grupowych prowadzonych przez instruktora fitness, na czas 1 h zajęć, usługa określona jako wstęp na fitness
Strefa nr 5 + nr 4 (fitness + siłownia) – wejście jednej osoby na strefę nr 5 z możliwością korzystania z grupowych zajęć fitness prowadzonych przez instruktora fitness, czas 1 godzina zegarowa + możliwość korzystania z urządzeń strefy Nr 4, czas nieograniczony w trakcie dnia w którym zanotowano wstęp, usługa określona jako: wstęp na fitness i siłownię
Szkółka: Strefa Nr 1 (squash) – grupowe zajęcia nauki gry squash, czas 1 – 1,5 godziny zegarowej, usługa określona jako: Szkółka squash;
Szkółka: Strefa Nr 1 (badminton) – grupowe zajęcia nauki gry w badminton, czas 1 – 1,5 godziny zegarowej, usługa określona jako: Szkółka badminton;
Szkółka: Strefa Nr 3 (tenis stołowy), grupowe zajęcia nauki gry w tenisa stołowego, czas 1 – 1,5 godziny zegarowej, usługa określona jako: Szkółka tenis stołowy.
Zajęcia dla szkół, uczelni lub innych podmiotów: wejście do obiektu dla zorganizowanej grupy uczestników, wg ustalonych zasad wstępu do stref Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5
Wpisowe na turnieje i zawody: uczestnictwo w turniejach i zawodach w charakterze zawodnika lub widza, czas trwania turnieju i zawodów itp., usługa określona jako: wpisowe na turniej i zawody.
15. Wykupienie biletu wstępu upoważnia jednorazowo do korzystania z jednej z w/w. usług.
16. Wymienione w pkt. 12 usługi mogą być opłacane przez Klientów również z góry, za określony czas.
17. Cennik usług jest ogłaszany odrębnie przez Klub i jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie:
I) dla obiektu we Wrocławiu: www.hastalavista.pl
II) dla obiektu w Zielonej Górze: www.zg.hastalavista.pl
18. Wypożyczalnia sprzętu: ceny wypożyczenia sprzętu wynikają z rodzaju sprzętu są określone cennikiem znajdującym się w Wypożyczalni sprzętu Klubu.
19. W strefie Nr 2 Klubu dostępna jest sauna na podczerwień, lub/i sucha (fińska), lub/i parowa (mokra). Wszyscy korzystający powinni skonsultować się z lekarzem, czy nie ma dla nich przeciwwskazań do korzystania z sauny. Klub informuje o ogólnych przeciwwskazaniach korzystania z sauny:

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY NA PODCZERWIEŃ
Ostre urazy stawów (w ciągu 48 godzin), schorzenia ostre i przewlekłe z podwyższeniem temperatury ciała, choroby układu krążenia ze zmianami spowodowanymi miażdżycą, niewydolność krążenia, stwardnienie rozsiane, organiczne choroby układu nerwowego, choroby płuc, nerek, wątroby, nowotwory złośliwe, hemofilia i inne skłonności do krwotoków, grzybica skóry, niedoczynność nadnercza, układowy liszaj rumieniowaty, przebyte choroby zakaźne, pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu, ciąża lub jej podejrzenie, menstruacja, terapia w kriokomorze. Oczywistym przeciwwskazaniem jest pogarszanie się stanu zdrowia po seansie, przeciwwskazaniem jest również odczuwanie bólu w czasie kąpieli w saunie na podczerwień. Szczególną ostrożność należy zachować przy implantach chirurgicznych, wszczepach silikonowych, przy przyjmowaniu preparatów farmakologicznych, w tym także różnego rodzaju maści, żeli i kremów leczniczych.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ I ŁAŹNI PAROWEJ
Zawsze przed skorzystaniem z łaźni należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem. Nie należy korzystać z łaźni bez konsultacji w szczególności, jeśli cierpimy na następujące dolegliwości: choroby skóry o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami, padaczka i stany psychotyczne, ostre stany gorączkowe skłonność do krwawień, schorzenia przewlekłe tj. gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość, ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz stwierdzone ich nosicielstwo, ciąża powikłana zatruciem ciążowym lub niedokrwistością, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, takie jak nadczynność gruczołu tarczowego, obrzęk śluzowaty oraz niedomogi kory nadnerczy, choroby układu krążenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, stany po wylewach krwawych, uogólniona miażdżyca, zrostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył, jaskra. Należy pamiętać, że każda osoba indywidualnie reaguje na pobyt w łaźni. W przypadku jakichkolwiek niepokojących sygnałów należy jak najszybciej opuścić łaźnię i powiadomić obsługę.

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY NA PODCZERWIEŃ
A. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic i dokładnie osuszyć ciało-nie stosować jakichkolwiek kremów i balsamów do ciała, pozostawić biżuterię, okulary w szatni oraz zabrać ze sobą dwa ręczniki, jeden na którym będziemy siedzieć i drugi do absorbowania potu podczas seansu.
B. Do sauny wchodzimy bez klapek, należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy, ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
C. W saunie nie stosować wysiłków fizycznych, podczas kąpieli w saunie nie zaleca się picia żadnych napojów.
D. Optymalny czas seansu wynosi 15-25 minut, przy zalecanej temperaturze 50°C.
E. Po wyjściu z kabiny owiń się ręcznikiem lub załóż płaszcz kąpielowy.
F. Następnie skorzystaj z prysznica lub kąpieli w letniej wodzie -nie należy używać mydła.
G. Po seansie warto napić się wody lub soku.
H. Zawsze należy przerwać kąpiel, jeśli poczujemy się źle.

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ŁAŹNI PAROWEJ
A. Nie należy iść do łaźni ze zbyt pełnym żołądkiem lub po spożyciu alkoholu.
B. Przed wejściem należy zmyć makijaż, wziąć prysznic i dokładnie się osuszyć.
C. W łaźni nie można mieć na sobie żadnych przedmiotów metalowych ani plastikowych (zegarki, biżuteria itp.).
D. Nigdy nie należy wchodzić do łaźni z mokrymi włosami (mogą ulec zniszczeniu).
E. Należy przed wejściem ogrzać stopy, co gwarantuje lepszy efekt łaźni.
F. Zalecana temperatura kąpieli parowej to 40-50°C.
G. Z łaźni należy korzystać w cyklach. Na jeden cykl składa się:
pobyt w łaźni (8-15 min);
zimny prysznic (polewamy się od stóp w kierunku serca, stopy polewamy na koniec ciepłą wodą aby poprawić krążenie);
odpoczynek (do ostudzenia organizmu).
H. Po trzecim wyjściu z łaźni należy dokładnie osuszyć ciało, natrzeć ciało olejkiem aby wyrównać utratę tłuszczu i wilgoci, ubrać się dopiero po całkowitym ostygnięciu ciała i zamknięciu porów.
I. Należy wypić około litra wody mineralnej. Po wyjściu z łaźni wskazane jest wypicie umiarkowanej ilości wody mineralnej, soku owocowego lub soku z warzyw-zaleca się sok pomidorowy, ze względu na dużą zawartość potasu.
J. Do utrzymania dobrej ogólnej sprawności wystarcza jeden pobyt w łaźni w tygodniu, maksymalnie można stosować 2-3 razy w tygodniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU
20. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub dorośli opiekunowie.
21. Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
22. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu.
23. Za zniszczenia lub uszkodzenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.
24. Za złamanie wypożyczonej rakiety Klient ponosi odpowiedzialność materialną wynoszącą 50 zł.
25. Klient ma obowiązek sprawdzenia czy wypożyczana rakieta nie jest złamana/uszkodzona przed rozpoczęciem jej użytkowania
26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta wnoszone na teren obiektu,  pozostawione w szafce, jak i poza nią.  Klient wnosi rzeczy na teren obiektu (w szczególności rzeczy wartościowe) na własną odpowiedzialność. Klub nie ma obowiązku zgłaszania na policję ewentualnego zgubienia lub kradzieży na rzeczach pozostawionych przez Klienta na terenie klubu.
27. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń.
28. Zabrania się wnoszenia jedzenia, napojów oraz innych przedmiotów w szczególności wartościowych (np telefonów komórkowych) na strefy sportowe obiektu tj na korty squasha, badmintona, strefę tenisa stołowego, na siłownię i salę fitness. Przedmioty wniesione na strefy sportowe mogą ulec zniszczeniu za które klub nie ponosi odpowiedzialności.
29. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
30. Obsługa Klubu ma prawo wyprosić z klubu osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu lub zachowujące się niebezpiecznie bez prawa do zwrotu środków za wykupione usługi.
31. Dostęp do szatni:
I) dla obiektu we Wrocławiu – ma każdy klient posiadający opaskę zbliżeniową wypożyczaną lub nabywaną w recepcji klubu.
32. (I) Opaski zapewniają dostęp do wybranej szafki, lub do wybranej szafki oraz na strefę nr 4 (siłownia).
33. (I) W przypadku zakupu opaski, staje się ona własnością klienta i nie musi być zwracana na recepcję.
34. (I) Opaska jest aktywowana przez pracownika recepcji na określone usługi i czas i służy jako klucz do zamków zbliżeniowych w szafkach.
II) dla obiektu w Zielonej Górze – ma każdy klient posiadający kluczyk z brelokiem wypożyczany w recepcji klubu.
32. (II) Breloki posiadają numery adekwatne numeracji szafek w szatni damskiej lub męskiej.
33. (II) Klient może dokonać stałej miesięcznej lub rocznej rezerwacji szafki, do której dostęp będzie miał tylko on.
34. (II) Opłata miesięczna za wypożyczenie szafki wynosi 25 zł, roczna 250 zł. Szafka zawsze jest opłacana z góry.
35. W przypadku wypożyczenia kluczy są one przyporządkowane danej rezerwacji i klient, na którego nazwisko widnieje rezerwacja / rezerwacje jest odpowiedzialny za zwrot wszystkich opasek/ kluczy wypożyczonych na dany kort/korty.
36. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub braku zwrotu wypożyczonej opaski / kluczyka klient zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 25 zł/opaskę
37. Zabrania się pozostawania w szafkach rzeczy osobistych na czas dłuższy niż okres przebywania na terenie klubu chyba że wykupiono miesięczny lub roczny abonament na daną szafkę – jeżeli usługa taka jest dostępna w danym obiekcie. Pozostawione, w zamkniętych szafkach, rzeczy osobiste będą komisyjnie (w obecności min 2 pracowników) wyciągane i przekazywane do depozytu rzeczy znalezionych.
38. Rzeczy pozostawione na terenie klubu oraz rzeczy przejęte do depozytu będą przechowywane w centrum sportowym przez 1 dzień – rzeczy nie odebrane w tym terminie mogą zostać przekazane na cele charytatywne lub wyrzucone.
39. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu oraz rzeczy przejęte do depozytu – zgodnie z regulaminem.
40. Informujemy, że klub HLV nie świadczy usług indywidualnych zajęć z trenerem. Stąd każdy KLIENT chcąc skorzystać z usług trenerskich musi indywidualnie zawrzeć umowę bezpośrednio z trenerem, za którą klub Hasta la Vista nie ponosi odpowiedzialności.

ZASADY REZERWACJI KORTÓW I PŁATNOŚCI ONLINE DLA OBIEKTU WE WROCŁAWIU

PŁATNOŚCI ONLINE

41. Administratorem Danych Osobowych Sprzedawcy, Konta Sprzedawcy Bramki Płatniczej, osób reprezentujących Sprzedawcę oraz danych Klientów w rozumieniu Art. 4
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest PayLane.
42. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym realizację obowiązku informacyjnego określa Polityka Prywatności oraz Regulamin.
43. Sprzedawca powierza PayLane przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresów email, danych karty płatniczej lub numeru rachunku bankowego oraz innych danych osobowych niezbędnych do wykonywania Umowy, w tym w celu umożliwienia przyjmowania Płatności, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz bezpieczeństwa Bramki Płatniczej. Sprzedawca zezwala również na przekazanie tych danych Instytucjom Pośredniczącym na potrzeby realizacji Usług oraz celów Umowy.
44. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w pkt 2 powyżej, PayLane może je przetwarzać w zakresie
niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami on-line oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.
45. Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Paylane Polskie E-Płatności.
46. Klient, po wyborze sposobu płatności zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności Paylane. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem firmy Paylane znajdują się na stronie: www.paylane.pl
47. Każdy klient, który chce dokonać rezerwacji online jest zobowiązany do założenia konta na stronie www.hastalavista.pl
48. Rezerwacje opłacane online, dla których płatność nie została zrealizowana w przeciągu 20 min, zostają automatycznie zwolnione do ponownej sprzedaży.

ZASADY REZERWACJI KORTÓW

49. Rezerwacji kortów można dokonywać przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.hastalavista.pl lub w recepcji Klubu.
50. Rezerwacje telefonicznie, mailowe są możliwe w godzinach nie wymagając przedpłaty i w weekendy* oraz w pozostałych godzinach, w momencie posiadania przez klienta środków w systemie rezerwacji, wystarczających na opłacenie kortu / stołu w momencie jej wprowadzania.
Obiekt zastrzega sobie prawo do nadania indywidualnych uprawnień dot. wymaganych przedpłat.
51. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy.
52. Rezerwacji mogą dokonywać tylko Klienci, którzy nie posiadają zaległości wobec Klubu.
53. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji.
Warunki opłat za rezerwacje:
a) rezerwacje w tygodniu między godziną 16:00 a 22:00, wymagają przedpłaty tj. opłaty w momencie wprowadzenia do systemu.
b) rezerwacje w tygodniu do godziny 16:00 oraz po godzinie 22:00 i w weekendy nie wymagają przedpłat. Przedpłata jest opcjonalna, a jej wniesienie jest jednoznaczne z rozliczaniem rezerwacji na warunkach ustalonych dla rezerwacji przedpłaconych.
c) wszystkie rezerwacje, wprowadzone przed wprowadzeniem przedpłat, będą rozliczone na starych warunkach* tj. w momencie przyjścia na obiekt.
* obiekt zastrzega sobie prawo do wyjątków, o których będziemy informować klientów indywidualnie.
d) Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godz. rezerwacji wymagających przedpłaty.
54. W momencie wprowadzania rezerwacji klient wnosi przedpłatę 100% wartości wybranych rezerwacji (dla terminów z obowiązkową przedpłatą) lub przedpłatę o kwotę pomniejszoną o wartość zadeklarowanych kart partnerskich.
55. Informacja o kartach partnerskich jest jedynie deklaracją, ilość kart dla danej rezerwacji jest weryfikowana przez pracowników recepcji w momencie odbioru rezerwacji przez klienta.
Klientowi opłacającemu 100% wartości rezerwacji i zgłaszającemu posiadanie kart partnerskich dopiero w momencie przyjścia na obiekt, naliczana jest nadwyżka, która zostaje zwrócona na konto i jest dostępna w panelu Klienta w zakładce „Twoje saldo”.
56. Brak zadeklarowanych kart partnerskich przy odbiorze rezerwacji, jest jednoznaczna z koniecznością uregulowania opłaty do 100% wartości rezerwacji, przed jej udostępnieniem.
57. Klient jest zobowiązany do zadeklarowania ilości kart zgodnych ze stanem faktycznym, świadome zadeklarowanie błędnej ilości kart partnerskich celem obniżenia kwoty przedpłaty może skutkować odwołaniem rezerwacji przez obiekt.
58. Rezerwację można odwołać bez konsekwencji finansowych do 24 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem.
59. Rezerwacje można odwołać bezpośrednio w panelu klienta lub telefonicznie poprzez recepcję klubu. Nie ma możliwości odwołania rezerwacji drogą mailową.
60. Środki z przedpłaconej i odwołanej rezerwacji, do 24 godzin przed planowaną realizacją usługi, wracają do wykorzystania i są dostępne w panelu klienta w zakładce „Twoje saldo”.
61. Środki widoczne w zakładce „Twoje Saldo” są pobierane automatycznie na potrzeby opłacenia kolejnych rezerwacji online.
62Na wniosek klienta przesłany na adres mailowy uwagi@hastalavista.pl, środki za odwołaną zgodnie z regulaminem rezerwację będą zwrócone na wskazane przez klienta Konto Bankowe.

63. W przypadku awarii, bądź braku możliwości rezerwacji z konta klienta w terminach z obowiązkową przedpłatą będzie możliwość rezerwacji telefonicznej.
64. Odwołanie rezerwacji przedpłaconej oraz rezerwacji z odroczoną płatnością, z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny nie będzie możliwe.
65. Przedpłacona rezerwacja, która nie została odwołana z 24-godzinnym wyprzedzeniem, będzie automatycznie rozliczona z wpłaconych środków. Środki nie są zwracane na konto klienta, z uwagi na poniesione przez Klub koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy.
66. Klient nie ma możliwości przełożenia opłaconej rezerwacji na inny termin za pośrednictwem strony Klubu. Taką rezerwację trzeba odwołać, a następnie dokonać ponownej rezerwacji w wybranym terminie.
67. Klub ma prawo nie przyjąć rezerwacji kortów rozpoczynającej się o niepełnej godzinie zegarowej, w przypadku gdy ta blokuje możliwość rezerwacji pełnych godzin zegarowych innym klientom.
68. Klub ma prawo usunąć rezerwacje Klientowi, który nie stosuje się do zasad rezerwacji, szczególnie w przypadku rezerwowania i nie przychodzenia na korty, unikania płatności, deklarowania błędnej ilości kart partnerskich celem obniżenia przedpłaty oraz unikania kontaktu z Klubem.
69. Klub ma prawo do anulowania rezerwacji i udostępnienia kortu innej osobie, jeżeli klient nie zgłosi się w recepcji klubu do 5 min po godzinie na którą zrobił rezerwację lub nie zgłosi, do tego czasu, informacji o spóźnieniu pracownikowi recepcji, nie dotyczy rezerwacji przedpłaconych.
70. Klub ma prawo do przeniesienia rezerwacji klienta na inny kort lub odwołania rezerwacji w sytuacji gdy rezerwacja uniemożliwia wprowadzenie do systemu innej bardziej złożonej rezerwacji. Rezerwacje są przenoszone lub odwoływane jedynie w ostateczności, a Klub informuje klienta o odwołaniu.
71. W wyjątkowych okolicznościach Klub zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania opłaconej rezerwacji ze zwrotem środków na konto klienta.

ZASADY REZERWACJI DŁUGOTERMINOWYCH

72. Rezerwacje długoterminowe oraz opłaty za nie przyjmowane są w recepcji (Klub nie prowadzi stałych rezerwacji).
73. Rezerwacje telefonicznie, mailowe są możliwe w godzinach nie wymagając przedpłaty i w weekendy* oraz w pozostałych godzinach, w momencie posiadania przez klienta środków w systemie rezerwacji, wystarczających na opłacenie kortu / stołu w momencie jej wprowadzania.
Obiekt zastrzega sobie prawo do nadania indywidualnych uprawnień dot. wymaganych przedpłat. (np. oferta rezerwacji długoterminowych gwarantowanych zaliczką).
74. Dokonując rezerwacji długoterminowej, należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy.
75. Rezerwacji długoterminowych mogą dokonywać tylko Klienci, którzy nie posiadają zaległości wobec Klubu.
76. Rezerwacji długoterminowych można dokonywać maksymalnie do końca 2021 roku i przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem recepcji klubowej.
77. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji.
Warunki opłata za rezerwacje:
a) rezerwacje w tygodniu między godziną 16:00 a 22:00, wymagają przedpłaty tj. opłaty w momencie wprowadzenia do systemu.
b) rezerwacje w tygodniu do godziny 16:00 oraz po godzinie 22:00 i w weekendy nie wymagają przedpłat. Przedpłata jest opcjonalna, a jej wniesienie jest jednoznaczne z rozliczaniem rezerwacji na warunkach ustalonych dla rezerwacji przedpłaconych.
c) wszystkie rezerwacje, wprowadzone przed wprowadzeniem przedpłat, będą rozliczone na starych warunkach* tj. w momencie przyjścia na obiekt.
* obiekt zastrzega sobie prawo do wyjątków, o których będziemy informować klientów indywidualnie.
d) Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rezerwacji wymagających przedpłaty.
78. W momencie wprowadzania rezerwacji długoterminowych klient wnosi zapłatę 100% wartości wybranych rezerwacji (obejmujących terminy z obowiązkową przedpłatą) lub zapłatę o kwotę pomniejszoną o wartość zadeklarowanych kart partnerskich.
79. Informacja o kartach partnerskich jest jedynie deklaracją, ilość kart dla danej rezerwacji jest weryfikowana przez pracowników recepcji w momencie odbioru rezerwacji przez klienta.
Klientowi opłacającemu 100% wartości rezerwacji i zgłaszającemu posiadanie kart partnerskich dopiero w momencie przyjścia na obiekt, naliczana jest nadwyżka, która zostaje zwrócona na konto i jest dostępna w panelu Klienta w zakładce „Twoje saldo”.
80. Brak zadeklarowanych kart partnerskich przy odbiorze rezerwacji, jest jednoznaczna z koniecznością uregulowania opłaty do 100% wartości rezerwacji, przed jej udostępnieniem.
81. Klient jest zobowiązany do zadeklarowania ilości kart zgodnych ze stanem faktycznym, świadome zadeklarowanie błędnej ilości kart partnerskich celem obniżenia kwoty przedpłaty może skutkować odwołaniem rezerwacji długoterminowej przez obiekt.
82. Rezerwację można odwołać bez konsekwencji finansowych do 24 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem.
83. Rezerwacje można odwołać bezpośrednio w panelu klienta lub telefonicznie poprzez recepcję klubu. Nie ma możliwości odwołania rezerwacji drogą mailową
84. Środki z przedpłaconej i odwołanej rezerwacji, do 24 godzin przed planowaną realizacją usługi, wracają do wykorzystania i są dostępne w panelu klienta w zakładce „Twoje saldo”.

85. Środki widoczne w zakładce „Twoje Saldo” są pobierane automatycznie na potrzeby opłacenia kolejnych rezerwacji online.
86. Na wniosek klienta przesłany na adres mailowy uwagi@hastalavista.pl, środki za odwołaną zgodnie z regulaminem rezerwację będą zwrócone na wskazane przez klienta Konto Bankowe.
87.Odwołanie rezerwacji przedpłaconej oraz rezerwacji z odroczoną płatnością, z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny nie będzie możliwe.
88. Przedpłacona rezerwacja, która nie została odwołana z 24-godzinnym wyprzedzeniem, będzie automatycznie rozliczona z wpłaconych środków. Środki nie są zwracane na konto klienta, z uwagi na poniesione przez Klub koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy.

89. Przedpłata jest wspólna dla wszystkich rezerwacji opłaconych daną przedpłatą.
90. W przypadku nieobecności, kwota za zadeklarowane karty partnerskie dla danej rezerwacji, jest pobierana z puli opłaty dokonanej przy rezerwowaniu kortu / stołu, maksymalnie do wartości przedpłaconych środków.
91. W przypadku nieobecności, rozliczenie wartości zadeklarowanych kart powoduje zmniejszenie puli przepłaconych środków i konieczność dokonania dopłaty do przyszłych rezerwacji, do 7 dni przed ich terminem, w innym wypadku rezerwacje nieopłacone będę odwoływane.
92. W celu zapewnienia dostępności kortu / stołu w wybranych godzinach / terminach, Klub zaleca wybór dłuższych opcji terminowych przy rezerwowaniu.
93. Klub nie gwarantuje dostępności kortów / stołów przy przedłużaniu rezerwacji długoterminowych.
94. Wybór czasu trwania rezerwacji długoterminowej nie jest narzucany przez Klub (maksymalnie do końca roku 2021)
95. Klient decyduje na jaki okres rezerwuje korty / stoły i opłaca wybrane rezerwacje (obejmujące terminy z obowiązkową przedpłatą)
96. Kategoria rezerwacji długoterminowej nadawana jest przez pracowników recepcji w momencie zakładania i / lub opłacania rezerwacji, na życzenie klienta
97. W momencie założenia rezerwacji skategoryzowanej jako długoterminowa klient będzie otrzymywał automatyczną wiadomość mailową z podsumowanie terminów rezerwacji. (funkcjonalność w trakcie przygotowywania)
98. Z ustalonym wyprzedzeniem czasowym klient będzie otrzymywał automatyczną wiadomość mailową o kończącej się rezerwacji długoterminowej oraz zaproszenie do przedłużenia rezerwacji w recepcji (funkcjonalność w trakcie przygotowywania)
99. Informacja mailowa jest wysyłana z wyprzedzeniem umożliwiającym przedłużenie rezerwacji długoterminowej (w recepcji), zanim termin będzie dostępny w ogólnej sprzedaży (online). Otrzymanie powiadomienia o kończącej się rezerwacji jest informacyjne, Klub nie gwarantuje dostępności kortów dla przedłużanych rezerwacji.
100. Rezerwacje na kolejny rok kalendarzowy otwierane są na 3 mc. przed jego rozpoczęciem.

REKLAMACJE

(I) dla obiektu we Wrocławiu:

101. Reklamacje winny być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

102. W reklamacji Kupujący powinien podać:

– termin rezerwacji / wizyty na obiekcie której dotyczy reklamacja,
– przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy,
– imię i nazwisko,
– adres e-mail (w przypadku rezerwacji online podany adres mailowy musi być powiązany z kontem, z którego zakładana była rezerwacja online)
– numer telefonu.

103. Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane przez Klub w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności Paylane / Przelewy 24. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi płatności Paylane / Przelewy 24 i rozpatrzona przez niego (termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.

104. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta przysługuje mu zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków jest realizowany w formie zasilenia konta klienta w systemie rezerwacji Klubu i jest widoczny po zalogowaniu w zakładce Twoje Saldo. Na wyraźne życzenie klienta zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto wskazane przez
Kupującego.

105. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

ZWROTY

(I) dla obiektu we Wrocławiu:

106. Środki z przedpłaconej i odwołane rezerwacji, do 24 godzin przed planowaną realizacją usługi, wracają do wykorzystania i są dostępne w panelu klienta w zakładce „Twoje saldo”.
107. Na wniosek klienta przesłany na adres mailowy uwagi@hastalavista.pl, środki za odwołaną zgodnie z regulaminem rezerwację, będą zwrócone na wskazane przez klienta Konto Bankowe.
108. Przedpłacona rezerwacja, która nie została odwołana z 24-godzinnym wyprzedzeniem, będzie automatycznie rozliczona z wpłaconych środków. Środki nie są zwracane na konto klienta, z uwagi na poniesione przez Klub koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy

ZASADY REZERWACJI KORTÓW DLA OBIEKTU W ZIELONEJ GÓRZE
109. Rezerwacji kortów można dokonywać przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.zg.hastalavista.pl
telefonicznie, mailowo lub w recepcji Klubu.
110. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
111. Rezerwacji on-line mogą dokonywać tylko Klienci, którzy nie posiadają zaległości wobec Klubu.
112. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji. Opłaty należy dokonać w recepcji klubu przed rozpoczęciem gry.
113. Każda rezerwacja detaliczna (tj. obejmująca max 1kort-godzinę w danym dniu) może zostać przez Klienta odwołana lub przeniesiona na inny termin bez konsekwencji finansowych, gdy odwołanie lub przeniesienie ma miejsce wcześniej niż 1 dzień przed rezerwacją.
114. W przypadku gdy Klient odwoła rezerwację detaliczną tego samego dnia – jest zobowiązany do zapłaty 100% ceny wynajmu kortu odpowiadającej danej rezerwacji. Klient zwolniony jest z tej opłaty w przypadku, gdy kort w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowany i opłacony przez innego Klienta.
115. Każda rezerwacja hurtowa (tj. obejmująca więcej niż 1kort-godzinę w danym dniu) może zostać przez Klienta odwołana lub przeniesiona na inny termin bez konsekwencji finansowych, gdy odwołanie lub przeniesienie ma miejsce wcześniej niż 5 dzień przed rezerwacją.
116. W przypadku gdy Klient odwoła rezerwację hurtową nie zachowując 5-dniowego wyprzedzenia, Centrum Sportowe Hasta la Vista ma prawo naliczyć 100% ceny wynajmu kortów odpowiadających danej rezerwacji. Klient może zostać zwolniony z tej opłaty w przypadku, gdy kort w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowany i opłacony przez innego Klienta.
117. Klub ma prawo nie przyjąć rezerwacji kortów rozpoczynającej się o niepełnej godzinie zegarowej, w przypadku gdy ta blokuje możliwość rezerwacji pełnych godzin zegarowych innym klientom.
118. Klub ma prawo usunąć rezerwacje Klientowi, który nie stosuje się do zasad rezerwacji szczególnie w przypadku rezerwowania i nie przychodzenia na korty, unikania płatności oraz kontaktu z Klubem.
119. Klub ma prawo do anulowania rezerwacji i udostępnienia kortu innej osobie jeżeli klient nie zgłosi się w recepcji klubu do 5 min po godzinie na którą zrobił rezerwację lub nie zgłosi, do tego czasu, informacji o spóźnieniu pracownikowi recepcji.
120. Klub ma prawo do przeniesienia rezerwacji klienta na inny kort lub odwołania rezerwacji w sytuacji gdy rezerwacja uniemożliwia wprowadzenie do systemu innej bardziej złożonej rezerwacji. Rezerwacje są przenoszone lub odwoływane jedynie w ostateczności.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY NR 4.
121. Podstawą wstępu na strefę Nr 4 jest posiadanie przez klienta Indywidualnego konta w systemie rejestracji, wniesienie opłaty za wstęp zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.hastalavista.pl
122. Wejście na strefę nr 4 możliwe jest tylko z aktywowaną opaską.
123. Klient wchodzący na strefę Nr 4 jest zobowiązany do okazania pracownikowi recepcji ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który jest podstawą do korzystania z jednorazowych wejściówek oraz karnetów wykupionych przez Klienta.

124. Podczas zakupu pierwszego karnetu na strefę Nr 4 Klient otrzymuje plastikowy identyfikator podpisany Jego imieniem i nazwiskiem, posiadający unikatowy kod kreskowy przypisany do indywidualnego konta Klienta w systemie rejestracyjnym. Okazanie identyfikatora w recepcji głównej jest podstawą do skorzystania ze wcześniej zakupionego karnetu.
124a Pierwszy identyfikator jest wydawany bezpłatne. W przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora za wydanie duplikatu recepcja pobiera opłatę w wysokości 15zł.
124b. Klient posiadający duplikat identyfikatora nie może korzystać z wcześniej wydanego oryginału.11
125. Z karnetów wykupionych przez Klienta i przypisanych do Indywidualnego konta Klienta nie mogą korzystać osoby trzecie, zabronione jest przekazywanie opasek osobom trzecim.
126. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają  wykupionego abonamentu na prowadzenie działalności  tego typu. Przeprowadzanie treningu personalnego bez  wykupienia abonamentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
127. Osoba posiadająca wykupiony abonament na prowadzenie usług w zakresie treningu personalnego może korzystać z siłowni  bez ograniczeń w godzinach jej otwarcia.
128. Osoba posiadająca wykupiony abonament na prowadzenie usług w zakresie treningu personalnego nie może korzystać z karty multisport, OK system, fitprofit i innych.
129. Osoba posiadająca wykupiony abonament na prowadzenie usług w zakresie treningu personalnego, przebywając na siłowni musi posiadać identyfikator, który otrzymuje na recepcji i zdaje go po opuszczeniu siłowni.
130. Abonament na prowadzenie usług w zakresie treningu personalnego jest imienny. Osoby trzecie  nie mogą z niego korzystać.
131. Informujemy, że klub HLV nie świadczy usług z zakresu treningu personalnego  . Stąd każdy KLIENT chcąc skorzystać z usług trenerskich musi indywidualnie zawrzeć umowę bezpośrednio z trenerem personalnym, za którą klub Hasta la Vista nie ponosi odpowiedzialności.

132. Cennik usług w strefie Nr 4 uwzględnia:

a. Wejście jednorazowe do godz. 16 / po godz. 16:00 – obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4, w dniu zakupu wejściówki i w godzinach obowiązywania wejściówki

b. Karnet OPEN GYM– obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4 , jest ważny 30 dni od daty zakupu, upoważnia do wstępu na siłownię nieograniczoną ilość razy w okresie i godzinach obowiązywania karnetu.

c. Karnet STUDENCKI GYM – dotyczy młodzieży uczącej się, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4, jest ważny 30 dni od daty zakupu, upoważnia do wstępu na siłownię nieograniczoną ilość razy w okresie i godzinach obowiązywania karnetu.

d. Karnet OPEN GYM&FIT– obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4 i Nr 5 , jest ważny 30 dni od daty zakupu, upoważnia do wstępu na siłownię nieograniczoną ilość razy w okresie i godzinach obowiązywania karnetu.

e. Karnet STUDENCKI GYM&FIT – dotyczy młodzieży uczącej się, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4 i Nr 5, jest ważny 30 dni od daty zakupu, upoważnia do wstępu na siłownię nieograniczoną ilość razy w okresie i godzinach obowiązywania karnetu.

f. KARNET TRENERSKI – obejmuje wejście na siłownię wraz z możliwością prowadzenia treningów personalnych na strefie Nr 4, ważny jest 1 dzień, 30 dni, lub 90 dni w zależności od rodzaju zakupionego abonamentu. Upoważnia do wstępu na siłownię nieograniczoną ilość razy w godzinach otwarcia siłowni.

133. Po zakończonym treningu klient ma obowiązek oddania opaski na recepcję główną jeśli nie jest ona jego własnością.

134. Wynoszenie sprzętu i jakichkolwiek innych rzeczy poza teren siłowni jest zabronione i rejestrowane przez kamery.

135. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.

136. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmiennym obuwiu sportowym. Podczas ćwiczeń obowiązkowo należy korzystać z ręcznika.

137. Obsługa siłowni może odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego i obuwia.

138. Na siłownię obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia, a osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

139. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją obsługi danego urządzenia. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie – z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie zapanować oraz z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali, wykorzystują sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem. Ćwiczenia z większym obciążeniem są możliwe w asekuracji trenera. Osoby, które źle się poczują w czasie ćwiczeń obowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i zawiadomić trenera lub obsługę obiektu. Przed ćwiczeniami należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki należy zgłaszać trenerowi lub obsłudze obiektu. Odpoczywać winno się poza miejscem ćwiczeń. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko. 71. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką uprawnionego nauczyciela lub trenera po wcześniejszej rezerwacji – maks. 25 osób.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY NR 5.
140. Podstawą wejścia na zajęcia fitness jest posiadanie przez klienta Indywidualnego Konta w systemie rejestracji oraz wniesienie opłaty za wstęp zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
141. Klient wchodzący na zajęcia zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, Karty Partnerskiej lub Karty Klubowej.
142. Dokument tożsamości jest podstawą do skorzystania z wejścia jednorazowego oraz Karty Klubowej wykupionej przez Klienta i przypisanej do Indywidualnego Konta w systemie rejestracji.
143. Z Karty Klubowej wykupionej przez Klienta i przypisanej do jego Indywidualnego Konta nie mogą korzystać osoby trzecie.
144. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, w recepcji Klubu lub na oficjalnej stronie internetowej.
145. Rezerwacja miejsc możliwa jest maksymalnie dwa tygodnie do przodu.
146. Anulowanie rezerwacji miejsca na zajęcia należy dokonać najpóźniej tego samego dnia do godziny 15:00, a na zajęcia poranne do godziny 20:00 dnia poprzedniego.
147. W przypadku, gdy Klient nie odwoła rezerwacji na zajęcia fitness najpóźniej do 15:00 tego samego dnia- zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny uczestnictwa w zajęciach (stawka wg cennika).
148. Zajęcia fitness odbywają się od trzech uczestników.
149. Produkty z cennika uwzględniają:
Wejście jednorazowe, które upoważnia do skorzystania z dowolnych, pojedynczych zajęć fitness.
Kartę FIT umożliwiającą korzystanie ze strefy fitness bez limitu.
Kartę FIT STUDENT umożliwiającą korzystanie ze strefy fitness bez limitu – dotyczy młodzieży uczącej się, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej
Karta FIT i FIT STUDENT są ważne przez okres 30 dni od daty aktywacji.
Karty Partnerskie upoważniają do skorzystania z jednych, dowolnych zajęć fitness bez wnoszenia dodatkowych opłat.
150. Zniżki dla studentów oraz uczniów uwzględniamy po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej.
151. Osoby posiadające Karty Klubowe mogą korzystać bez ograniczeń ze strefy SPA.
152. Na zajęciach fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmienne buty z jasną podeszwa lub podeszwą typu non-marking, tj nie zostawiającą śladów na nawierzchni w salach fitness.
153. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.