Letnie Półkolonie SportoweLetnie Półkolonie Sportowe - Squash Zielona Góra, Badminton - Hasta la vista - Centrum Sportowe Squash Zielona Góra, Badminton – Hasta la vista – Centrum Sportowe

Letnie Półkolonie Sportowe

Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat na sportowe półkolonie w Centrum Squasha Hasta la Vista! Półkolonie dla dzieci i młodzieży to idealna forma aktywnego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy mają szansę zmierzyć się z nowymi dyscyplinami sportowymi, doskonalić umiejętności, rozwijać się poprzez połączenie zabawy i nauki, nawiązać nowe znajomości i przede wszystkim wypoczywać przed nadchodzącym semestrem szkolnym. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży dostosowane są do poziomu gry uczestników, nie wymagana jest wcześniejsza znajomość którejkolwiek z dyscyplin.

Wycieczki oraz zajęcia rozwojowo-edukacyjne urozmaicą czas i zintegrują uczestników, zapewniając przyjazną atmosferę.

Atrakcje:

 • - squash,
 • - tenis stołowy,club-hasta-04-800-5004301480-szczesliwe-dzieci-900-612
 • - badminton,
 • - zajęcia integracyjne,
 • zajęcia pedagogiczno- psychologiczne,
 • - wycieczki (Park Trampolin, kręgielnia)
 • i wiele innych… 

Cena: 349 zł /os.

(możliwość uczestnictwa w wybranym dniu: 75 zł / dzień)

od godz 9.00 – do godz 16.00

I turnus: 25-29.06.2018

II turnus: 2-6.07.2018

III turnus: 13-17.08.2018

IV turnus: 20-24.2018

Zapisy: k.oswiecimska@hastalavista.pl, tel. 668014182

 

 

REGULAMIN LETNICH PÓŁKOLONII SPORTOWYCH Zielona Góra 2018

1. Organizatorem Letnich Półkolonii 2018 jest Centrum Sportowe Hasta la Vista.

2. Półkolonie odbywają się na terenie Centrum, przy ul. Wrocławskiej 17 w Zielonej Górze
oraz w miejscach przewidzianych w planach wycieczek.

3. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku 5 – 13 lat, które wcześniej zostaną zapisane na listę przez swoich rodziców/opiekunów.

4. Termin zapisów od 1.05.2018 r. w godzinach: 10:00 – 18:00
pod telefonem
+48 668 014 182  bądź na adres: k.oswiecimska@hastalavista.pl

5. Terminy turnusów:

1  TURNUS: 25-29.06.2018

2  TURNUS: 2-6.07.2018

3 TURNUS: 13-17.08.2018

4 TURNUS: 20-24.08.2018

6. Aby dany turnus półkolonii SIĘ odbył, minimalna ilość uczestników musi wynosić 6 osób.

7. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest wypełnienie karty zgłoszeniowej
oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie.

8. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres oraz e-mail rodzica/opiekuna dziecka.

9. Opłat należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu na konto bankowe:

 • 64 1090 2516 0000 0001 1644 3591

 • Wiązów Zenon Waniak

 • Ul. Robotnicza 72E

 • 53-608 Wrocław

  lub w kasie Centrum.

Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy uczestników.

10. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zapisów.

11. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5 -cio dniowych) turnusach. Centrum Sportowe Hasta La Vista zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 9:00 – 16:00.

12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca zbiórki.

13. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów wycieczek
w wyniku złego stanu pogody.

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

15. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

16. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Uczestnicy półkolonii mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów.

17. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku Centrum Sportowego Hasta La Vista.

18. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, również elektronicznych, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach.

19. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

20. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu kosztów.

21. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

22. Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.

23. Centrum Sportowe Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania się nie wystarczającej ilości uczestników, aby dany turnus półkolonii mógł się odbyć.

24. Odwołanie półkolonii spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa
(w tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność Organizatora.

25. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania półkolonii przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu
z winy leżącej po stronie Organizatora.

26. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do siedziby firmy Hasta la Vista
w terminie 7 od zakończenia leczenia.

27. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkoloniach, Klientowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.

28. W przypadku rezygnacji z półkolonii Centrum Sportowe Hasta La Vista jest uprawnione
do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny półkolonii od osoby.

29. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.

30. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach.

31. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

32. Dziecko może być odebrane z półkolonii, jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu Zgłoszeniowym.

33. Dziecko musi być odebrane najpóźniej o godzinie 16:00. Dotyczy to każdego dnia turnusu.
Za każde spóźnienie klient zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

34. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i dostarczenie
do Organizatora formularza zgłoszeniowego.